Sliku grada IZUM vidi kao vrhunac organizacionog iskustva i zelenih tehnologija u funkciji mobilnosti građana/ki. Visoka koncentracija izduvnih gasova, kolone automobila, neprohodnost trotoara, javni prevoz koji ne zadovoljava potrebe i standarde građana/ki danas više ne mora biti okruženje u kome svakodnevno obitavamo. IZUM zeli da učestvuje u osmišljavanju rešenja i naporima u redefinisanju gradskog transporta u sliku sa zelenim horizontom. Promocijom održivog sistema mobilnosti, ideje uzajamnosti i pritiskom javnosti za ekološki odgovornim tržištem, svaki grad izrastaće u svoju savremenost, uspostavljajući balans između prava čoveka na slobodu kretanja i prava na čistu životnu okolinu, postaće EKO grad.